18.09.2015

KASVUOHJELMAT STARTTASIVAT

Matkailun kasvuohjelmat ovat pyörähtäneet käyntiin. Tuotteiden paketointi alkaa yhdessä yritysten kanssa tämän vuoden puolella ja ensi vuonna käynnistyy kansainvälinen myynti ja markkinointi.

TEKSTI olga.heikkila@osg.fi

Visit Finlandin koordinoitavaksi valitut matkailun strategiset projektit eli kasvuohjelmat Finrelax® – Suomesta hyvinvointimatkailun kärkimaa, Finland Stopover – Suomi johtavaksi stopover-maaksi ja Merellinen saaristo kansainvälisesti tunnetuksi ovat käynnistyneet.

Visit Finlandin tutkimus- ja kehitysjohtaja Kristiina Hietasaari korostaa, että kaikkien ohjelmien kohdalla tämä syksy menee vielä tuoteportfolioiden ja verkostojen kokoamisessa.

– Vuoden 2016 alusta lähtien keskitymme sitten tuotteiden myyntiin ja markkinointiin, Hietasaari kertoo.

Keväällä valmistuneen Suomen matkailun tiekartan 2015–2025 tavoitteita tukemaan luodut ohjelmat ovat saaneet yhteensä 6,5 miljoonan euron budjetin Team Finlandin pk-yrityksille suunnatusta kasvuohjelmasta.

– Panostus on merkittävä lisä Visit Finlandin vuosittaisen markkinointibudjetin rinnalle. Kasvuohjelmien rahoitus jatkuu näillä näkymin vain vuoden 2017 loppuun saakka, joten tärkeintä on löytää ohjelmiin mukaan luotettavia ja sitoutuneita yrityskumppaneita, jotka ovat valmiita markkinoimaan valittuja tuotteita vielä senkin jälkeen, kun hankerahoitus päättyy.

SYKSYN TYÖPAJOIHIN voivat osallistua kaikki halukkaat yrittäjät. Työpajoissa muun muassa lanseerataan tuotekriteerit.

– Jos tuote on valmis, otetaan se mukaan markkinoitaviin tuotevalikoimiin. Jos tuote on potentiaalinen, muttei vielä valmis kansainvälisille markkinoille, tarjoamme yritysvalmennusta tuotekehityksen tueksi, Hietasaari toteaa.

Kesän aikana kaikissa hankkeissa on tehty runsaasti markkinaselvityksiä. Selvityksiä tekivät Visit Finlandin kilpailutuksella valitsemat konsulttitoimistot.

– Ohjelmat ovat niin mittavia, ettemme yksinämme voisi toteuttaa kaikkia toimenpiteitä.

Alueorganisaatiot ovat kaikissa ohjelmissa erittäin tärkeässä roolissa, sillä ne tuntevat oman alueensa pontentiaaliset tuotteet ja yhteistyöyritykset parhaiten.

Kaikkien kolmen ohjelman toimenpiteet ja markkinointi tullaan nivomaan tiiviisti osaksi Visit Finland -kattobrändiä.

STOPOVER FINLAND- ohjelman aloitusseminaari oli huhtikuussa ja ohjausryhmä on kokoontunut jo usean kerran.

Finnair on luonnollisesti Stopover Finland -ohjelman pääyhteistyökumppani. Malleja on etsitty muun muassa Icelandairin ja Singapore Airlinesin konsepteista.

– Nämä lentoyhtiöt ovat tehneet pitkään ja menestyksellisesti stopovermarkkinointia, joten heistä on ollut hyvä ottaa oppia.

Stopover Finland -menuseen valitaan alkuvaiheessa 50 tuotetta tai pakettia, joiden markkinointi alkaa ensi vuoden alussa.

– Tuotteet voivat olla aivan yhtä lailla kolmen tunnin sightseeing-kiertoajeluja Helsingissä kuin neljän päivän Lapin matkojakin. Pääasia on, että ne täyttävät tuotteille asettamamme kriteerit.

Jos oma tuote ei pääse mukaan vielä ensivaiheeseen, ei kannata heittää hanskoja tiskiin, sillä tuotevalikoimaa täydennetään myös tulevien vuosien aikana.

– Ensimmäisen hankekauden aikana etsimme stopover-tuotevalikoimaa koordinoivaa toimijaa. Teemme töitä sen eteen, että jakelu saadaan varmistettua stopover-tuotteiden kannalta tärkeissä jakelukanavissa ja operatiivinen toiminta käynnistettyä. Aiemmissa gateway- ja stopover- hankkeissa laajamittaista jakelua ei ole saatu varmistettua, siksi panostamme tähän nyt erityisesti.

FINRELAX®-HANKKEEN tavoitteena on tehdä Suomesta hyvinvointimatkailun kärkimaa. Hanke lähtee Hietasaaren mukaan aika tavalla puhtaalta pöydältä. Hankkeesta rakennetaan katto-ohjelmatyyppinen, kuten Visit Finlandin Outdoors- ja Culture Finland -ohjelmat ovat olleet.

– Aiomme kutsua mukaan valtakunnallisen koordinaattoriverkoston, joka jatkossa toimii lähellä ruohonjuuritasoa ja kehittää yhdessä yrittäjien kanssa laadukasta tuotevalikoimaa. He huolehtivat siitä, että yritykset eivät tee päällekkäisiä asioita, vaan kukin voi profiloitua omalla tavallaan Suomessa hyvinvointimatkailun tarjonta on ollut hajanaista eikä teeman koko potentiaalia ole riittävästi tunnistettu. Hyvinvointimatkailun osuus Suomen matkailutarjonnassa on kuitenkin kasvanut viime vuosina ja hyvinvointi osana Suomi-lomaa kiinnostaa kansainvälisiä matkailijoita. Finrelax-tuoteperheen näkyviä elementtejä tulevat olemaan sauna, puhdas luonto, ruoka ja suomalaiset hoidot.

– Hyvinvointimatkailu ei muissa Pohjoismaissa ole vielä kehittynyt oleelliseksi osaksi matkailutarjontaa, joten kilpailutilanne on meille edullinen. Pystymme tässä vaiheessa profiloitumaan Pohjoismaiden parhaimmaksi luonnollisen hyvinvointimatkailun kohteeksi, Hietasaari toteaa.

Pääkohdemarkkinoita tulevat olemaan Venäjä, Saksa ja Japani sekä mahdollisesti Ruotsi, Ranska ja Iso-Britannia sekä tulevaisuudessa myös Kiina.

Tuoteperheen tuotteita tullaan ideoimaan yritysten kanssa työpajoissa ja tuotteiden markkinointi käynnistyy ensi vuonna.

Kasvuohjelmaan toivotaan mukaan kansainvälisille markkinoille valmiita hyvinvointimatkailutuotteita ja teemoista kiinnostuneita yrityksiä myös perinteisen matkailutoimialan ulkopuolelta. Tavoitteena on luoda dynaaminen toimijaverkosto, joka on valmis ennakkoluulottomaan yhteistyöhön. Hanke tekee läheistä yhteistyötä myös Finpron koordinoimien muiden kasvuohjelmien, erityisesti Finland Care ja Food from Finland -ohjelmien kanssa.

MERELLINEN SAARISTO -kasvuohjelman aloitusseminaari pidettiin 1.9. Paraisilla reilun sadan osallistujan kesken.

– Merellinen saaristo-ohjelma käsittää koko rannikon ja saariston Venäjän rajalta Ruotsin rajalle Ahvenanmaa mukaan lukien. Ollakseen vetovoimainen, tuotteen tulee olla osa isompaa kokonaisuutta ja helposti saatavissa ja saavutettavissa. Majoittajat ja ohjelmapalvelut muodostavat joko valmiita kokonaispaketteja tai joustavasti yhdistettäviä moduleita, joista kootaan kulloinkin sopiva kokonaisuus. Yritysten ja alueiden on myös sitouduttava hankkeeseen, jotta toiminnasta saadaan kestävää ja jatkuvaa.

Ulkomaalaiset matkailijat tuntevat suomalaista rannikkoaluetta heikosti, vaikka se tarjoaa koko maailmankin mittapuussa ainutlaatuisen hienot puitteet lomailulle etenkin kesäaikaan.

– Nyt aika on otollinen juuri saaristoja vesistömatkailun kehittämiselle, sillä arvostus puhdasta luontoa, rauhaa ja aitoja elämyksiä kohtaan kasvaa, toteaa Hietasaari.

– Vaikka matkailua on saaristossa toki aiemminkin kehitetty, eivät hankkeet ole onnistuneet saamaan kunnolla tuulta purjeisiinsa, eikä näin laajamittaista yhteistyötä ole toteutettu. Suurimpia haasteita tulee nytkin olemaan heikko saavutettavuus ja pirstaleinen yrityskenttä. Saaristossa ja rannikkoalueilla toimivat matkailuyritykset ovat erittäin pieniä, pääosin mikroyrityksiä, joille matkailu tuottaa tuloja vain lyhyen ajan vuodessa.

Hankkeen myötä muodostetaan matkailukeskittymiä, niin sanottuja saariston portteja, jotka muodostavat houkuttelevaa tarjontaa ja mahdollistavat matkailun kasvun.

Pääkohdemarkkinat ovat Saksa, Sveitsi, Italia ja Ranska.

– Ohjelma on herättänyt paljon kiinnostusta ja suuria tunteita jo ennen varsinaista käynnistymistään. Syksyn aikana toiminta on päässyt vauhtiin toden teolla. Markkinaselvitykset valmistuvat ja portti-konseptin rakentaminen alkaa. Yritysten kanssa tuotteistusta edistäviä työpajoja järjestetään eri puolilla rannikkoa loka–marraskuun aikana. Näiden toimenpiteiden tuloksena saadaan vuoden loppuun mennessä kokoon saariston tuotemenu, jonka koemarkkinointi ja lanseeraus alkaa vuoden 2016 puolella.

– Vaikka suomalaisella hyvinvointimatkailutarjonnalla, saaristolla ja stopover -tuotteilla on tulevaisuudessa varmasti kysyntää monista maista, keskittyvät ohjelmat nyt jäljellä olevan 2,5 vuoden hankekauden aikana selvästi omille valituille kohdemarkkinoilleen. Myös kohderyhmät eroavat toisistaan, joten yhtä, samanlaista tuotemenua ei voida monistaa kaikkien ohjelmien tarpeisiin. Yritysten kannattaa siten arvioida, olisiko niillä annettavaa kaikille kolmelle teemalle.˜●

LISÄTIETOJA OHJELMAPÄÄLLIKÖILTÄ:

Finrelax: Kiti Häkkinen, 029 469 5720, ext-kiti.hakkinen@visitfinland.com

Merellinen saaristo: Heli Saari, 029 469 5673, ext-heli.saari@visitfinland.com

Stopover Finland: Heli Mende, 029 469 5376, heli.mende@visitfinland.com 

Matkailusilmä

Matkailusilmä on Visit Finlandin sidosryhmä- ja asiakaslehti. Matkailusilmä kertoo matkailuelinkeinon kuulumisia, taustoittaa Visit Finlandin tutkimustietoa ja tutustuttaa lukijat alan vaikuttajiin ja yrittäjiin.

© VISIT FINLAND • Puhelin: 029 46 95650 • Postiosoite: PL 358, 00181 HELSINKI • Käyntiosoite: Porkkalankatu 1, 00180 Helsinki • www.visitfinland.fi

ISSN-L 0355-5194

ISSN 0355-5194 (Painettu)
ISSN 2242-9859 (Verkkojulkaisu)